home > over ons > doopsgezinden

Doopsgezinden

1. Fundament. Wij bouwen op het fundament dat er alligt - Jezus Christus zelf (1 Kor. 3: 10,11*), die we navolgen op onze levensweg. De bron van ons leven en ons gemeenteleven is Gods scheppend en bevrijdend handelen, waarvan de Bijbel getuigt.
2. Mondigheid. Door samen te luisteren naar en te spreken over de Bijbelse verkondiging verdiepen wij ons geloofsleven. Zo vormen wij als kring van gelovigen een gemeente. Het gebouw noemen we kerk of vermaning.
3. Vrijheid in geloven. Wij zijn aan elkaar gelijk in verstaan en uitleg van de Bijbelse verkondiging en worden wel ondogmatisch genoemd. Wij vermanen (erbij roepen) en bemoedigen elkaar. In het licht van de Eeuwige zijn we verdraagzaam ten opzichte van woorden en daden van onze zusters en broeders. Ieder schrijft een eigen belijdenis.
4. Woord en daad. Voor ons zijn geloofswoord en geloofsdaad gelijkwaardig en onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gevraagde persoonlijke belijdenis aan ieder die wil toetreden is een daad gevat in woorden. Wij streven naar eenvoud en dienstbaarheid in het leven (Jac.1: 22).
5. Doop van mondige mensen. Wij dopen volwassen mensen op grond van een eigen, bewuste keuze, vervat in een persoonlijk belijden van geloof. We dopen met respect voor elders gedoopten
6. Priesterschap van alle gelovigen. Wij kennen geen kerkelijke ambten: een ieder kan zich als een levende steen inzetten voor de opbouw van de gemeente (I Petrus 2: 4-9).
7. Niet overtuigen, maar getuigen. Wat we waardevol vinden, daar willen wij vanuit ons hart van getuigen. Wij menen niet zelf absolute waarheid te bezitten, maar willen met anderen zoeken naar verdere geloofsverdieping, waarbij de ander in haar of zijn waarde wordt gelaten (Jer. 31: 33).
8. Geweldloosheid. Wij hebben vanouds geweld afgewezen. In navolging van Jezus is het werken aan vrede en gerechtigheid een kerntaak (Mat. 5, 6,en 7).
9. Open naar anderen. Wij willen een gastvrije gemeente zijn; onze maaltijd van enigheid staat open voor ieder die zich met ons verbonden voelt in Christus.
10. Laat uw ja dat u zegt ja zijn en het nee nee (Mat. 5: 37). Onder verwijzing naar de tekst uit Matteüs hebben doopsgezinden het afleggen van de eed geweigerd. Niemand, ook God niet, kan verantwoordelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van ons getuigenis; alleen wijzelf dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.


Bron: Aangeraakt door de Eeuwige (aangepaste versie)


* 1 Kor. 3: 10,11: ‘Overeenkomstig de taak die God mij (Paulus) uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want
niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf’.

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl