> gemeente met elkaar > gesprekskringen

Gesprekskringen

In onze gemeente zijn er de volgende gesprekskringen (2019_2020):

Avondzusterkring
Het staat in de planning om in het seizoen 2019-2020 negen keer bij elkaar te komen op de tweede woensdag van de maand. We starten op woensdag 11 september. De eerste en laatste keer eten we gezamenlijk, waarvoor we om 18:00 uur bijeenkomen. De andere keren starten we om 19.30 uur. Om half tien sluiten we af met een lied. 
De thema’s zijn weer met elkaar bedacht en worden ook deels door ons zelf uitgevoerd. Het gaat erom, dat we naast dat we het druk hebben binnen de gemeente, ook een keer in de maand met elkaar en voor ons zelf met thema’s onderzoeken hoe we zelf individueel en/of als zusters denken over bepaalde onderwerpen. Delen en ontvangen en heerlijk gezellig bijpraten. 
Mocht je tot nu toe niet deelnemen aan onze kring en je als zuster of belangstellende graag aan wilt sluiten, ben je van harte welkom. Meld je dan aan als lid van de Avondzusterkring. Kosten per seizoen zijn € 20,- Mocht je maar één of twee keer komen dan is het € 5,- per keer.
Contactpersoon van de Avondzusterkring is Minke van der Meulen-Heida 

Bijbelkring op de woensdagochtend
 
Op 2 juni hebben we al even geproefd aan het samenkomen van de Bijbelkring. In het gemeentecentrum spraken we over 1 Kor. 12, ‘het lichaam van Christus’. Ieders bijdrage is welkom en zinvol!
Na het zomerreces gaan we door.
Dit zijn onze plannen voor de start van het nieuwe seizoen!

Een eerste samenkomst zal zijn op woensdag 4 augustus, aanvang 10.00 uur.
Mijn (RA) voorstel is om ons te buigen over het Bijbelboek Micha (Oude Testament), één van de zogenaamde ‘kleine profeten’. Micha is een profeet van het platteland. Hij komt uit de buurt van Jeruzalem vandaan en is een jongere tijdgenoot van Jesaja. Zijn profetische optreden ligt ongeveer tussen 750 en 700 voor Chr. 
Dit Bijbelboek bestaat uit zeven hoofdstukken, waarin heil- en onheilsprofetieën elkaar afwisselen. Opvallend is zijn ruwere taal, direct, op de vrouw/man af. 

Micha, zijn naam is een afkorting van Mikayahu, deze naam betekent: als Jahwe.
Op 4 augustus zullen we beginnen met een inleiding over deze profeet, we horen over zijn achtergrond en de context van zijn tijd. Ook lezen en bespreken we met elkaar hoofdstuk 3, waar o.a. Micha zijn roeping ter sprake komt.
De volgende data zijn 
Woensdag 8 september, vervolg over Micha.
Woensdag 6 oktober, over Micha.
Woensdag 3 november, voorbereiding voor de oudejaarsdienst!
Woensdag 1 december, vervolg over de oudejaarsdienst.

Welkom, wanneer u wilt aanschuiven!

Elly Boltjes en Roelof Akse 

Tijd:  10.00-11.30 uur
Plaats:  Kerkenraadskamer
Contact:  Ds. Roelof Akse en zr. Elly Boltjes-van der Wal

Dertigers/veertigersontmoeting


Eens in de twee maanden ontmoeten we elkaar als 30/40ers op vrijdagavond. Op vrijdag 24 september gaan we eerst luisteren naar elkaar, hoe we de coronatijd doorgekomen zijn. Daarna is er een afwisselend programma voorbereid door groepsleden.
Informatie: Petra van der Wal en Tjitske Hiemstra
Datum: 24 september, volgende data in overleg
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: Gemeentecentrum

Broederkring
Sinds 18 September 1935 ( dus nu 84 jaar jong) kent de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden een broederkring. Grote stimulator daartoe was de uit Sneek gekomen br. W. Zwolle. Merkwaardig, dat men een ondergrens had qua leeftijd: pas vanaf 35 jaar was men welkom, jonger niet … Wij houden niet van leeftijdsdiscriminatie, alles wat man is, is welkom. Of wij zover zouden gaan als de Alkmaarse broederkring die jarenlang een zuster als lid had …? 
Er is een varend overleg geweest tussen de een aantal broeders, uit andere hoeken van Friesland, die het bestuur vormen van de LFDB (Landelijke Federatie van Doopsgezinde Broederkringen) over de op de laatste zaterdag van oktober te houden LFDB dag, in Heerenveen. 
‘Leeuwarden’ heeft de gewoonte van 16.00-18.00 uur, samen te komen in het Gemeentecentrum, op de tweede dinsdag van de maand, en dan na afloop samen te eten aldaar. 
De eerste keer van samenkomst is dus de tweede dinsdagmiddag van september, dat is 10 september, om 16.00 u. Van harte uitgenodigd en welkom. De maaltijd zal toebereid worden! Maar door wie (en wat we eten), is nu nog onbekend! Wilt u zich opgeven bij Harmen Ament als u zou willen blijven warm eten? 
email: harmennel@doopsgezind.nl? Of mondeling als u mij tegen het lijf loopt. 
Zo'n eerste bijeenkomst vertellen we elkaar wat we gedaan hebben c.q. hadden willen doen, en wat we komend winterseizoen graag aan de orde zouden willen stellen. Er komt ook wel eens een spreker van ‘buiten’, maar meestal nemen wij zelf een keer voor onze rekening. Als de broeders dat goed vinden zou ik bijv. eens willen spreken over ‘vakantie? Waarom?’ Volgens mij zijn mijn grootvaders nauwelijks ooit op vakantie geweest. Waai gerust aan! 
Namens de broederkring, H.Th.Ament
Contact: Br. A. Kamman 
Data: Elke 2e dinsdag van de maand, vanaf 10 september
Tijd: 16.00 uur gesprek 
 Ca. 17.30 uur maaltijd 
Plaats: Gemeentecentrum 

Nieuwe Collegianten 
Wij zijn een kritische, relativerende en tolerante groep van ongeveer acht tot tien zusters en broeders van onze gemeente, die maandelijks van september/oktober tot en met april bij elkaar komen op een donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Afgelopen seizoen hebben we gesproken over het boekje ‘Professor, bestaat God?’. Dit boekje van Peter Barthel nodigt uit om bij jezelf te rade te gaan, hoe je tegen God, religie en de rol van de kerk in onze samenleving aankijkt. En … je kunt van elkaar leren, want luisteren is wel zo belangrijk als spreken! 
Welkom bij onze gespreksgroep. De data worden in Onderweg aangegeven.
Contactpersoon:  Frieda de Nie
Data:  elke 3e donderdag van de maand, vanaf 19 september
Tijd:  10.00-12.00 uur
Plaats:  Kerkenraadskamer

Oriëntatiekring 
Voor wie op zoek wil gaan naar wat geloven voor hem/haar betekent is dit een intensief traject om samen een seizoen op pad te gaan. Hiernaast komen facetten van de doopsgezinde identiteit en geschiedenis aan de orde.
Aanstaande leden en vrienden kunnen zich via deze groep voorbereiden op het schrijven van een eigen belijdenis met/zonder doop. Voor de gesprekken gebruiken we het boekje “Aangeraakt door de Eeuwige” dat is verschenen onder redactie van ds. G.J.J. van Hiele (verkrijgbaar bij ds. Hiemstra). Beide predikanten begeleiden deze groep.
Leiding, informatie en opgave: ds. Tj. Hiemstra en ds. R. Akse 
Data: Donderdag 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december. In 2022: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3,17 en 31 maart en op vrijdag 8 april belijdenisavond. De doopdienst zal zijn op Palmpasen 10 april, bij leven en welzijn en zonder corona. 
Tijd:  19.30-21.30 uur
Plaats:  Kerkenraadskamer 

Gespreksgroep Goutum
De gespreksgroep Goutum komt in totaal vier keer per jaar bijeen. Twee keer in het najaar en twee keer in het voorjaar.
De bijeenkomst wordt gehouden bij één van de leden thuis, meestal in Goutum bij de familie Faber-Van Buren of in Blessum. Er komen gemiddeld zo’n twaalf personen. Leden, vrienden, belangstellenden en andere geïnteresseerden zijn welkom.
Wie wil is om half zeven welkom om onder het genot van een bord soep van de gastheer/vrouw en zelf meegenomen brood even bij te praten. Anderen komen kwart voor acht, wanneer het gesprek ‘echt ‘ begint.
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 16 september in Blessum. Hinke T. Buiteveld zal dan een hoofdstuk uit het boek van Christiane Berkvens-Stevelinck, Marc-Alain Ouaknin, de joodse gids van deze tijd, met ons bespreken.
De Franse filosoof, rabbijn, psychoanalyticus, dichter en kinder-boekenschrijver Marc-Alain Ouaknin lukt het steeds weer om de geest te verruimen, zegt Christiane Berkvens-Stevelinck.
Of en hoe we verder gaan met dit boek besluiten we na de eerste bijeenkomst.
Contact: W.G. Faas-Aalbers
Datum: 16 september

Menistentafel
Hebt u een brede interesse voor allerlei onderwerpen? Vindt u het prettig om te discussiëren? Vindt u het fijn om met mensen om te gaan? Hebt u hiervoor een avond in de maand over? Hebt u zin in een relaxed avondje uit? Kom dan op woensdagavond naar de Menistentafel. Onder het genot van een kopje thee of koffie gaan we met elkaar aan de slag met een onderwerp op geestelijk, maatschappelijk of spiritueel terrein. U bent allemaal hartelijk welkom.
Contact:  Zr. M.D. Visser-van der Heide en br. A.M. Hogerland
Data: Elke vierde woensdag van de maand
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer

Mennokring
Onze Mennokring is een groep van doperse zusters en sympathisanten met ruime levenservaring. Ze komen maandelijks bijeen. Een ieder die belangstelling heeft is hierbij van harte uitgenodigd!
Het programma:
10 sep:  Zr. Ytsje de Boer vertelt over allerlei vormen van angst
8 okt:  Roeland Sprey vertelt over zijn werk bij de Leeuwarder Courant
12 nov: Br. Hajo Anema vertelt over zijn werk bij de GGZ en over de GGGZ in het algemeen
10 dec:  Adventsbijeenkomst
14 jan: Ds. Saakjen van Hoorn vertelt over het leven van Franciscus van Assissi
11 feb: Jaarvergadering – daarna vertelt Evert Kamphorst over de actuele zorg in Nederland
10 mrt: Vastentijd, op naar Pasen
14 apr: Een terugblik op de Hoogtepunten van 2019, en onze Culturele Hoofdstad in beeld
Naast het bestuur is er een programmacommissie, bestaande uit:
 Nel Ament, Hinke Schilstra en Tineke Torensma.
Informatie:  Zr. Anja van der Mei, Zr. Hennie Veenma en
zr. Ellie Boltjes
Data & Tijd: Elke 2e dinsdag van de maand, 14.00-16.00 uur
Plaats: Kerkenraadskamer

 

((update 28 juli 2021)
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl