> agenda

Agenda

 
13 februari 2020, 20:00 uur

Lezing/Lęzing in Tresoar over Friese Zendingsnetwerken en praktijken.

Tresoar, Bűterhoeke 1, Ljouwert

Lezing Friese zendingsnetwerken en zendingspraktijken

Op welke wijze was protestantse zending in Indonesië in de negentiende en twintigste eeuw verbonden met Friesland? In deze lezing op basis van haar Tresoar Fellowship besteedt Iris Busschers aandacht aan zendingsnetwerken in Friesland en de verbindingen die bestonden tussen zendelingen in voormalig Nederlands-Indië en Friese verenigingen en kerken. Daarbij heeft ze ook aandacht voor de representatie van zending in Friesland en de verschillende manieren waarop Friezen zich inzetten en geld inzamelden voor de zending.

De lezing is op 13 februari om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) bij Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden.

De toegang is gratis.

Graag aanmelding via info@tresoar.nl

 

Lêzing Fryske sindingsnetwurken en sindingspraktiken

Op hokker wize wie protestantske sinding yn Yndonezië yn de njoggentjinde en twintichste iuw ferbûn mei Fryslân? Yn dizze lêzing, dy’t Iris Busschers yn it ramt fan har Fellow-ûndersyk by Tresoar docht, is der omtinken foar de sindingsnetwurken yn Fryslân en de ferbiningen dy’t bestiene tusken sindelingen yn eardere Nederlânsk-Ynje en Fryske ferieningen en tsjerken. Dêrby hat se ek omtinken foar de represintaasje fan sinding yn Fryslân en de ferskate manieren dêr’t Friezen har op ynsetten en jild sammelen foar de sinding.
 
De lêzing is op 13 febrewaris om 20.00 oere (ynrin 19.45 oere) by Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert.
 
De tagong is fergees.
 
Graach opjefte fia ynfo@tresoar.nl

Netwerk


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl